• “Haggadic Motifs Haggadic Motifs in the Acts of the Apostles: A Search for Traces of the Tradition of the Elders in Acts 1–3.” In Haggadah in Early Judaism and the New Testament / Haggadah im frühen Judentum und im Neuen Testament. Edited by Roger Aus and Jörg Frey. WUNT Series. Tübingen: Mohr Siebeck, 2020 (accepted).
 • “A Question of Misunderstanding or a Misunderstood Question? Exegetical Comments on Acts 1:6.” In Asking Questions in Biblical Texts. Edited by Bart J. Koet and Archibald van Wieringen, CBET. Louvain: Peeters, 2020 (accepted).
 • “Judas Iscariot: De rare sprongen van een kat met (minstens) negen levens.” Kerk en Theologie 71 (2020): 54–77.
 • “‘Ja, maar dát is een kwestie van hermeneutiek!’ Over zin en noodzaak van een (post)kritische hermeneutiek.” Schrift 51/293 (2019): 7–12.
 • “Traditie, oraliteit en schriftelijkheid in de perikoop haemorrhoisa et filia Jairi(Mar. 5:21–43 parr.): Een tussentijdse bestandopname.” Kerk en Theologie 69 (2018): 239–254.
 • “(De)constructief gerommel in de marge.”Kerk en Theologie 69 (2018): 198–200 (meditatie Luc. 9:62).
 • “Judas Iscariot (New Testament).” Pages 937-941 in vol. 14 of Encyclopedia of the Bible and Its Reception. Edited by Dale C. Allison et al. Berlin: de Gruyter, 2017.
 • “Ascension Scholarship: Past, Present and Future.” Pages 7-26 in Ascent Into Heaven in the Lukan Writings: New Explorations of Luke’s Narrative Hinge. Edited by David  K. Bryan and David W. Pao. Minneapolis: Fortress Press, 2016.
 • “Selected Bibliography on the Ascension in Luke-Acts (1995-2015).” Pages 253-262 in Ascent Into Heaven in the Lukan Writings: New Explorations of Luke’s Narrative Hinge. Edited by David  K. Bryan and David W. Pao. Minneapolis: Fortress Press, 2016.
 • “Rapture.” in Brill Encyclopedia of Early Christianity. Edited by Paul van Geest, Bert Jan Lietaert Peerbolte and David Hunter. Leiden: Brill, submitted.
 • “Bible Hermeneutics from 1950 to the Present: Trends and Developments.” Pages 933-1008 in Handbuch der Bibelhermeneutiken: Von Origines bis zur Gegenwart. Edited by Oda Wischmeyer. De Gruyter Handbook. Berlin: de Gruyter, 2016.
 • “Jairus, His Daughter, and the Haemorrhaging Woman (Mk. 5:21-43; Mt. 9:18-26; Lk. 8:40-56): Research Survey of a Gospel Story about People in Distress.” Currents in Biblical Research 13 (2015): 351-387.
 • “Tussen tekst en marge: op- en aanmerkingen bij het marginale annotatie-apparaat van Nestle-Aland 28 aan de hand van Handelingen 2:1-4.” Amsterdamse Cahiers voor Exegese van de Bijbel en zijn Tradities 29 (2014): 89-99.
 • “Pinksteren tussen tekst en lezer: Exegetische en hermeneutische verkenningen bij het Lucaanse Pinksterverhaal (Hand. 2).” Pages 155-171 in Lost in Translation: De (ex)gedetineerde in de participatiesamenleving. Edited by Theo W.A. de Wit, Reijer de Vries en Ryan van Eijk. Publicatiereeks van het Centrum voor Justitiepastoraat 6. Nijmegen: Wolf Legal Publishers, 2014.
 • “Eight Kings on an Apocalyptic Animal Farm: Reflections on Revelation 17:9-11.” Pages 218-237 in Paul, John, and Apocalyptic Eschatology: Studies in Honour of Martinus C. de Boer. Edited by Jan Krans et al.  NovTSup 149. Leiden: Brill, 2013.
 • “De Paulus van Handelingen: Een apostel in het gareel.” Soteria 29.1 (2012): 38-46.
 • “De Barnabas van Handelingen: Apostel in de schaduw van Paulus.” Schrift 44.261 (2012): 75-79.
 • “Sola Scriptura? Over de (verstreken?) houdbaarheidsdatum van een begrip in het licht van Wesley en Gadamer.” Pages 15-23 in GTSV Voetius Jaarboek 2010-2011 (The Dynamics of Text, Truth and Today), 2012.
 • “Jesus Made Both Lord and Christ (Acts 2:36): Some Reflections on the Altitude of Lukan Christology.” Pages 139-156 in Zwiep, Christ, the Spirit and the Community of God (2010).
 • “Putting Paul in Place with a Trojan Horse: Luke’s Rhetorical Strategy in the Acts of the Apostles in Defence of the Pauline Gospel.” Pages 157-175 in Zwiep, Christ, the Spirit and the Community of God (2010).
 • “De Bijbel als Citroën DS: Je aanbidt hem of je haat hem.” VolZin 13 (2011): 14-17. Zie http://hdl.handle.net/1871/35571 voor de Open Access versie van de oorspronkelijke lezing.
 • “The Wesleyan Quadrilateral Reconsidered: Wesley Meets Gadamer.” Pages 223-246 in Evangelical Theology in Transition: Essays Under the Auspices of the Center of Evangelical and Reformation Theology. Edited by Cornelis van der Kooi, Eveline van Staalduine-Sulman, and Arie W. Zwiep. AmSTaR 1. Amsterdam: VU University Press, 2012.
 • “Noster themabijeenkomst over oraliteit en tekstualiteit.” Organized by the Amsterdam Centre for New Testament Studies, 15 October 2009, in Tijdschrift voor Theologie 50 (2010): 250-251 (Kroniek) (Report on an international Conference on History, Orality and Collective Memory: A New Paradigm for the History of Early Christianity?).
 • “Judas and the Jews: Antisemitic Interpretation of Judas Iscariot Past and Present.” Pages 72-82 in Jesus and Paul. Global Perspectives in Honor of James D.G. Dunn. A Festschrift for His 70th Birthday. Edited by B.J. Oropeza, C.K. Robertson, and Douglas Mohrman. LNTS 414. London: T.&T. Clark, 2009.
 • “Eén Jezus, vier evangeliën en een canon.” Pages 71-81 in Hete hangijzers. Edited by Cees Dekker and Martine van Veelen. Amsterdam: Buijten & Schipperheijn Motief, 2009.
 • “Jezus, vier evangeliën, Marcion en de canon.” Nederlands Dagblad, 24 oktober 2008.
 • “Qumran en het Nieuwe Testament.” Theologisch Debat 5.3 (2008): 33-37 (incl. twee tekstregisters van teksten van de Dode Zeerollen en het Nieuwe Testament).
 • “Luke’s Understanding of Baptism in the Holy Spirit: An Evangelical Perspective.” PentecoStudies 6/2 (2007): 127-149.
 • “Apocalypse Now? Een exercitie in actualiserend bijbellezen n.a.v. de Openbaring van Johannes.” Soteria 24/1 (2007): 3-18.
 • “Jezus, geweld en politiek.” Theologisch Debat 4.1 (2007): 33-36.
 • Judas en de Joden: Een onderzoek naar antisemitische interpretaties van Judas Iskariot (Onderzoeksverslag in opdracht van het Openbaar Ministerie in het kader van een gerechtelijk vooronderzoek n.a.v. de preek van ds. N.C. Mos).
 • “Niet aan engelen onderworpen … De rol van engelen in de brief aan de Hebreeën.” Interpretatie 15.3 (2007): 13-16.
 • “Onderweg naar morgen. Hermeneutische bespiegelingen vanuit een ‘post-conservative Evangelical’ perspectief.” Pages 33-54 in Tussen leer en lezen: De spanning tussen bijbelwetenschap en geloofsleer. Edited by G.C. den Hertog and C. van der Kooi. Kampen: Kok, 2007.
 • “Ascension.” Pages 290-291 in vol. 1 (A-C) of The New Interpreter’s Dictionary of the Bible. Edited by Katherine Doob Sakenfeld et al. Nashville, TN: Abingdon, 2006.
 • “De openbaring van Johannes toen en nu: Een leeswijzer” (1 en 2), Kerkblad voor het Noorden 54.37-38 (15 + 22 september 2006).
 • “Kerk tussen ideaal en werkelijkheid: Bijbels-theologische notities bij de rol van de kerk in de Handelingen der Apostelen.” Soteria 22.4 (2005): 30-44.
 • The following articles in Woordenboek voor bijbellezers. Edited by A. Noordegraaf, G. Kwakkel, S. Paas, H.G.L. Peels and A.W. Zwiep. Zoetermeer: Boekencentrum, 2005. 800pp: “Geest, Heilige Geest,” Woordenboek, 170-175; “Gerechtigheid, rechtvaardigheid,” Woordenboek, 201-207 (with G. Kwakkel); “God,” Woordenboek, 219-224; “Hemel,” Woordenboek, 268-272; “Hemelvaart, ten hemel varen, opgenomen worden,” Woordenboek, 272-278; “Kruis, kruisigen, kruisdragen,” Woordenboek, 329-333; “Opstanding, (uit de doden) opstaan,” Woordenboek, 442-447; “Uittocht,” Woordenboek, 549-552.
 • “De raadselachtige dood van Judas: een Shakespeareaans drama.” Interpretatie 12.1 (2004): 27-30.
 • “Hermeneutiek: een goed gesprek met vier deelnemers. Vernieuwing in de evangelische theologie.” Interpretatie 10.4 (2002): 7-12.
 • “Op zoek naar een nieuwe hermeneutiek. N.a.v. Clark Pinnocks ontwerp van theïsme van creatieve liefde.” Soteria 19.2 (2002): 21-35.
 • Assumptus est in caelum: Rapture and Heavenly Exaltation in Early Judaism and Luke-Acts.” Pages 323-349 in Auferstehung-Resurrection. The Fourth Durham-Tübingen Research Symposium. Edited by Friedrich Avemarie and Hermann Lichtenberger. WUNT 135. Tübingen: Mohr Siebeck, 2001.
 • “De nieuwe kijk op Paulus: Een aantal recente ontwikkelingen in kaart gebracht.” Soteria 18.3 (2001): 21-31.
 • “Het hermeneutische vraagstuk: een verkenning en een stellingname.” Soteria 14.1 (1997): 3-13.
 • “The Text of the Ascension Narratives (Luke 24.50-3; Acts 1.1-2,9-11).” New Testament Studies 42 (1996): 219-244.
 • “Auteurschap en datering van 1 Petrus.” Pages 51-58 in Verkenningen in de katholieke brieven en Hebreeën. Edited by A.G. Knevel, M.J. Paul, and P.H.R. van Houwelingen. Theologische Verkenningen – Bijbel en Exegese 7. Kampen: Kok, 1993.
 • “Karakteristiek en betekenis van 1 Petrus.” Pages 59-66 in Verkenningen in de katholieke brieven en Hebreeën.  Edited by A.G. Knevel, M.J. Paul, and P.H.R. van Houwelingen. Theologische Verkenningen – Bijbel en Exegese 7. Kampen: Kok, 1993.
 • “Het hermeneutische vraagstuk.” Bijbel en Wetenschap 18.141 (1991): 48-52.